Lintujen hätätila

Suojelun tarve

Ihmisen toiminnan seurauksena apua tarvitsevien luonnonvaraisten lintujen määrät ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Loukkaantuneiden lintujen joukossa on säännönmukaisesti myös vähentyneitä, uhanalaisia sekä äärimmäisen uhanalaisia lajeja. Suomen lintulajien tilaa arvioidaan uhanalaisarvioinneissa, joiden tuloksena julkaistaan Punainen kirja [1]. Viimeisimmän arvion 2019 mukaan Suomessa pesivistä 246 lintulajista Punaisen kirjan lajeja on 121. Punaisen kirjan lajit katsotaan hävinneiksi, puutteellisesti tunnetuiksi, uhanalaisiksi tai silmälläpidettäviksi. Punaisen listan lintulajien lukumäärä on ollut joka julkaisussa ollut edellistä suurempi ja kasvanut hälyttävää vauhtia. Tällä hetkellä peräti joka toinen Suomessa pesivä lintulaji on punaisella listalla ja joka kolmas lintulaji on uhanalainen. [2]

Linnuston tilaa käsittelevä uusi raportti on surullista luettavaa: linnusto köyhtyy lähes kaikissa elinympäristöissä ja uhanalaisten lintulajien määrä kasvaa. Lintukato koskettaa niin vesi- ja soiden lintuja, pelto- ja metsälintuja kuin myös paikkalintuja.[3] Lintujen ahdinko on todellinen, jopa tavanomaisia lajeja on vaarassa hävitä. Tällaisia ovat esimerkiksi varpunen, terva- ja räystäspääsky, hömötiainen, punatulkku, harmaa- ja naurulokki, huuhkaja, tukkakoskelo ja isokoskelo.

Suomessa pesivistä lintulajeista lähes puolet on luokiteltu uhanalaisiksi tai silmälläpidettäviksi. Määrä on kasvanut dramaattisesti.

Erittäin uhanalainen huuhkaja lukeutuu hoitolassa autettujen lukuisten eri lintulajien joukkoon.

Pahenevan ekologisen kriisin vuoksi Pyhtään lintuhoitolan työllä on entistä suurempi luonnonsuojelullinen merkitys. Sen toiminta edesauttaa lintulajien suojelua ja biologisen monimuotoisuuden säilymistä. Lintuhoitola on vuosien saatossa osoittanut, että vahingoittuneita lintuja pystytään onnistuneesti auttamaan, mikä näkyy korkeana vapautusasteena.

Autettavien lintujen joukossa on usein lajeja, joiden kannat ovat luonnossa huolestuttavasti vähentyneet. Lintulajien heikkenevä tilanne tulee selvästi esille lajien uhanalaisuusarviossa, joka on tärkeimpiä luonnon tilan mittareita. Punaisen kirjan lintulajien määrä on ollut jokaisessa uhanalaisuusarviossa edellistä suurempi, mikä tarkoittaa, että yhä useampi laji on uhanalainen tai silmälläpidettävä. Viimeisimmän arvion mukaan jopa 35 prosenttia lintulajeista on luokiteltu uhanalaisiksi. Erityisen heikosti menee vesilinnuilla ja kahlaajilla. Lintuvesien lajeista yli 60 prosenttia on punaisella listalla. Etenkin monen vesilinnun kannankehitys on Suomessa erittäin huolestuttava ja noin puolet lajeista on todettu uhanalaisiksi.[4] Tilannetta pahentaa se, että uhanalaisten vesilintujen joukossa on myös edelleen metsästettäviä riistalintuja. Joidenkin riistavesilintujen tilanne on hälyttävä ja esimerkiksi nokikana on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi.[5] Elinympäristöjen muutosten lisäksi metsästys on merkittävästi lintujen ahdinkoa lisäävä tekijä. Siivekkäiden hätätilassa Lintuhoitola tekee osaltaan äärimmäisen tärkeää työtä ja sen toiminnalla on kantoja elvyttävä vaikutus.

Lintuja auttamalla hoitolan toiminta tukee lajien kantojen sekä Suomen luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Lintuhoitola pyrkii aktiivisesti myös edistämään tietoutta eri lintulajeista, niitä koskevista uhkista sekä lisäämään ymmärrystä luonnonsuojelun merkityksestä. Ulkotarhoille on yleisöllä vapaa pääsy ja täällä ihmiset voivat lintuihin tutustumisen yhteydessä oppia enemmän eri lintulajeista näistä kertovien tunnistetaulujen avulla. Henkilökunta myös mielellään kertoo vierailijoille hoitolan toiminnasta sekä lintujen suojelun tarpeesta. Tietouden edistämisessä Lintuhoitola hyödyntää myös sosiaalista mediaa.

Lähteet

[1] Punainen kirja on raportti, johon on koottu tieto eliölajien uhanalaisuudesta ja niiden uhanalaisuusluokituksesta. Kaiken kaikkiaan Suomen luonnosta uhanalaisuusarviointeja on tehty viisi, viimeisin vuodelta 2019. Uhanalaisuusarviointi toteutetaan kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) kehittämien kansainvälisten kriteerien pohjalta. Kts. https://punainenkirja.laji.fi/ sekä Birdlife Suomi ry. Uhanalaiset lajit. [Verkkosivu] Saatavissa: https://www.birdlife.fi/suojelu/lajit/uhanalaisuus/

[2] Birdlife Suomi ry 2021. Linnuston tila. [Verkkosivu] Saatavissa: https://tiedostot.birdlife.fi/julkaisut/linnuston-tila-suomessa-verkkoversio.pdf

[3] Bidlife Suomi ry (2021). Linnuston tila Suomessa. [Verkkoaineisto]. Saatavissa: https://tiedostot.birdlife.fi/julkaisut/linnuston-tila-suomessa-verkkoversio.pdf

[4] Birdlife Suomi ry (2021). Linnuston tila Suomessa, s.10 [Verkkoaineisto] Saatavissa: https://tiedostot.birdlife.fi/julkaisut/linnuston-tila-suomessa-verkkoversio.pdf Katso myös Birdlife Suomi ry. Lintuvedet. [Verkkoaineisto] Saatavissa: https://www.birdlife.fi/suojelu/lajit/lintuvedet/

[5] Birdlife Suomi ry. Metsästys ja linnut. [Verkkoaineisto] Saatavissa:
https://www.birdlife.fi/suojelu/vaikuttaminen/metsastys/

Lintu pulassa -päivystys

Puh. 040 518 8976

 

 

Lahjoitustilinumero:
FI05 5172 0220 2323 43
Viitenumero: 1012
Rahankeräyslupa: RA/2021/574

Rahankeräyksellä kerätyt varat käytetään loukkaantuneiden lintujen, siilien ja oravien hoidosta aiheutuviin kuluihin ja niiden ruokintaan.

T-paita 25 €
Pipo 20 €
Kangaskassi 15 €

Katso kaikki fanituotteet ja osto-ohjeet kaupastamme!